Subsidies natuurbeheer

Onderhoud van natuurschoon is een arbeidsintensieve en kostbare taak. Om deze waardevolle natuurgebieden of landschapselementen te behouden en waar nodig te versterken, heeft het ministerie enkele subsidiemogelijkheden beschikbaar gesteld.

Case over subsidieaanvragen

Benieuwd naar onze succesvolle aanpak? Bekijk dan snel onze case. Hier leest u hoe een subsidieaanvraag in de praktijk werkt en waar u aan moet denken. 

lees de case


Agrarisch natuurbeheer (ANLb)

Per 1 januari 2016 is het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ingevoerd. De kern hiervan is een leefgebiedenbenadering voor (dier)soorten van internationaal belang op basis van een collectieve, gebiedsgerichte aanpak. Het ANLb gaat uit van effectief en efficiënt agrarisch natuurbeheer (meer natuurwinst), een collectieve, gebiedsgerichte aanpak en –verantwoordelijkheid. De subsidie wordt mede gefinancierd door Europa. Dit stelt voorwaarden aan de uitvoering van het ANLb (EU-conforme uitvoering).

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is een belangrijk instrument voor het realiseren van de (internationale) natuurdoelen. Het ANLb ondersteunt het beheer van natuurgebieden en verbindt de natuurgebieden met elkaar. Daarnaast zijn er veel soorten die hun leefgebied in het agrarisch gebied hebben. Via het ANLb worden de leefgebieden voor deze soorten in stand gehouden.


Subsidies natuurbeheer
Subsidies natuurbeheer
Subsidies natuurbeheer

Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)

Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen.

Ruimte, economie en natuur zijn kerntaken van de provincies. De inrichting van het landelijk gebied en het regionale natuur- en landschapsbeleid, de bereikbaarheid van de regio en het regionaal economisch beleid zijn hun verantwoordelijkheid. Vanuit internationale verplichtingen zijn de provincies ook verantwoordelijk voor realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur), de Natura2000 gebieden, het (agrarisch) natuurbeheer en het soortenbeleid. Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) schept de voorwaarden hiervoor.

Financiering en subsidies monumenten

Als beheerder van landgoederen en monumentenmakelaar zijn wij volledig op de hoogte van subsidies en andere financieringsmogelijkheden.

Nationaal Restauratiefonds is een fonds dat zich al meer dan 30 jaar inzet voor het in stand houden van monumenten. Zij ondersteunen eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen. Dit doen zij geheel onafhankelijk en ze hebben geen winstoogmerk. 

Het Nationaal Restauratiefonds heeft diverse financieringsmogelijkheden ten behoeve van uw monument. Voor een passend advies raden wij u aan om rechtstreeks contact met hen op te nemen.

SIM staat voor Subsidie Instandhouding Monumenten. Deze subsidie kunt u ontvangen voor het uitvoeren van normaal onderhoud aan monumenten gedurende een periode van 6 jaren. Het gaat hierbij dan om noodzakelijke en reguliere werkzaamheden, gericht op het behoud van de monumentale waarden van een monument. Denk hierbij aan schilderwerk, onderhoud kozijnen, daken, herstel houtwerk.

Meer informatie over subsidies

Heeft u meer een specifiek vraagstuk over subsidies, bos- en natuurbeheer? Onze rentmeesters staan u graag te woord.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Heeft u recht op subsidies, maar ziet u op tegen al het papierwerk? Wij helpen uw graag.
Vraag vrijblijvend een offerte aan