Herbestemming gebouwen

Voor veel zaken is in het kader van de Wet ruimtelijke ordening een omgevingsvergunning nodig. U kunt daarbij denken aan de verbouwing van een woning, maar bijvoorbeeld ook aan de aanleg van een uitweg, het afgraven van grond voor natuurontwikkeling en het oprichten of wijzigen van agrarische bedrijven. Vooral het herbestemmen van vrijkomende agrarische gebouwen in het buitengebied vraagt om een zorgvuldige planvorming. Extra wooneenheden en/of kantoorunits in agrarische stallen zijn enkele mogelijkheden.


Case over herbestemmen van een gebouw

Benieuwd naar onze succesvolle aanpak. Bekijk dan snel onze case. Hier leest u een praktijkvoorbeeld van het herbestemmen van een gebouw.  

lees de case


Door de afname van het aantal agrarische bedrijven komen steeds meer stallen en schuren leeg te staan, met als gevolg leegstand en verval in het landelijk gebied. Bij functieveranderingen in het buitengebied kunnen opstallen met een voorheen agrarische functie na wijziging van de bestemming een geheel andere functie krijgen.

In bepaalde gemeenten kan door middel van de Rood voor Rood regeling herbestemming van dit agrarisch vastgoed  gestimuleerd worden met als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. Onder voorwaarden worden één of meer bouwkavels voor een woning toegekend met als eis dat landschapsontsierende agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt worden. Karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle bebouwing mag overigens niet gesloopt worden. Zo wordt leegstand van agrarische bebouwing voorkomen en worden nieuwe kansen gecreëerd in het landelijk gebied.


Herbestemming gebouwen


Echter, in krimp gemeenten zien we deze regeling steeds meer verdwijnen en zullen er andere wegen bewandeld moeten worden om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen. Witte Rentmeesters en Makelaars kent de weg binnen het bestuurlijke overleg en zet succesvol deze route in om uw doel te bereiken op ruimtelijk ordeningsgebied.

Ons kantoor bezit uitgebreide expertise op het gebied van de voor herbestemming benodigde, veelal ingewikkelde regelgeving en procedures. Daarbij gaat het vaak niet alleen om de Wet ruimtelijke ordening zelf, maar ook om wet- en regelgeving die daar raakvlakken mee heeft. Zo zal bijvoorbeeld bij een uitbreiding van een boerderij ook de milieuvergunning (Wet Milieubeheer) herzien moeten worden en kunnen bouwplannen ook een relatie hebben met de door de Europese Unie vastgestelde Vogel- en Habitatrichtlijn.


Meer informatie over herbestemming gebouwen

Heeft u een specifiek vraagstuk over herbestemming gebouwen? Onze rentmeesters staan u graag te woord.


Meer informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over het herbestemmen van gebouwen? Heeft u plannen met een gebouw, maar weet u niet welke stappen u nu moet zetten?
Vraag meer informatie aan