Wijzigingen Huurwetgeving van belang!
geschreven op 30-09-2016
categorie Kantoornieuws
door Pieter
delen

Wijzigingen Huurwetgeving van belang!

Per 1 juli 2016 is de huurwetgeving ingrijpend veranderd. De nieuwe Wet doorstroming huurmarkt wijzigt het Burgerlijk Wetboek (BW) en enkele andere wetten in verband met de verdere bevordering van de doorstroming op de woninghuurmarkt.

In deze wet worden een huursombenadering (in plaats van een systeem van inkomensafhankelijke huurverhogingen), een driejaarlijkse inkomenstoets en een verruiming van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur geregeld. De eerste twee maatregelen zien meer op sociale huur, de derde maatregel tevens op de vrije sector. Met de maatregelen wordt beoogd de flexibiliteit op de huurmarkt te bevorderen en de prijs/kwaliteitsverhouding te verbeteren, om zo een impuls te geven aan een betere doorstroming op de huurwoningmarkt en het bestrijden van “scheefwonen”.

De wet bestaat, zoals uit bovenstaande blijkt, uit twee pijlers. Een pijler ziet op de sociale huursector, de andere pijler op de vrije sector en tijdelijke huurcontracten. Wat de gevolgen en kansen voor u kunnen zijn, is hieronder nader toegelicht.

De Wet doorstroming huurmarkt breidt via een wijziging van het BW de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten uit. Een deel van de woningvoorraad kan zo makkelijker gereserveerd worden voor doelgroepen die nu lastig aan passende huisvesting kunnen komen. Daarnaast blijven speciaal geschikte woningen op deze manier beschikbaar voor de betreffende doelgroep. Dat draagt bij aan een efficiënter gebruik van de woningvoorraad.

Het huurrecht kende voorheen alleen bepalingen voor de doelgroepen ouderen, gehandicapten en studenten. De wet breidt dit uit met contracten voor promovendi en grote gezinnen. Ook geeft de wet regels voor een 5-jaarscontract voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar.

Verder is er een mogelijkheid tot het sluiten van een huurcontract van maximaal twee jaar voor zelfstandige woningen en een huurcontract van maximaal vijf jaar voor onzelfstandige woonruimte. Een huurovereenkomst voor twee jaar of korter hoeft niet te worden opgezegd, maar eindigt wanneer de termijn waarvoor zij is aangegaan is verstreken. 

Wel moet de verhuurder voor afloop van de huurovereenkomst de huurder schriftelijk informeren dat de huurovereenkomst op de afgesproken datum eindigt. Die kennisgeving dient uiterlijk één maand voor afloop van de huurtermijn aan de huurder te worden verstuurd, maar niet eerder dan drie maanden ervoor. Wordt die kennisgeving niet of niet tijdig verstuurd, dan ontstaat er na het verstrijken van de overeengekomen termijn een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De huurder heeft dan volledige huurbescherming. Als de kennisgeving wel (tijdig) is verstuurd, dan eindigt de huurovereenkomst en heeft de huurder geen recht op voortzetting.

Om het de huurder makkelijker te maken om tijdig andere woonruimte te vinden, mag de huurder de tijdelijke huurovereenkomst tussentijds opzeggen tegen een voor de betaling van de huurprijs overeengekomen dag. De huurder hoeft het tijdelijke contract dus niet helemaal uit te dienen.

De verhuurder mag een zelfde huurder niet een reeks van tijdelijke huurovereenkomsten aanbieden. Doet hij dat toch, dan geldt de tweede overeenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. Hetzelfde geldt als de verhuurder toestaat dat de huurder na het verstrijken van de overeengekomen termijn in de woning blijft zitten.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de achtergronden van deze wetswijziging en de kansen voor u als verhuurder? Neem dan contact op met ons kantoor.