Subsidies voor bos, natuur, landschap en landgoed
geschreven op 11-04-2017
categorie Kantoornieuws
door Pieter
delen

Subsidies voor bos, natuur, landschap en landgoed

De afgelopen decennia bent u als beheerder en/of eigenaar van bos, natuur en landschapselementen ongetwijfeld in aanraking gekomen met de termen SAN, PSN, SKNL, PSAN, ANLb, SNL etc.. Maar wanneer kan er van welke regeling gebruik worden gemaakt? Ook het feit dat de betreffende subsidieregelingen de afgelopen decennia enkele malen van naam zijn veranderd draagt niet bij het overzicht. Hieronder wordt kort een overzicht geven van de actuele regelingen en voorwaarden.

Functieverandering en inrichting GNN
De subsidie inrichting GNN (Gelders Natuur Netwerk) is naast de inrichting van nieuwe natuur bestemd voor de verbetering van natte landnatuur en maatregelen in het kader van de PAS. Bij de inrichting van nieuwe natuur, op landbouwgrond, wordt 95% van de inrichtingskosten vergoedt met een maximum van € 13.000,-. Als er sprake is van de omvorming van landbouwgrond naar natuur dan kan er eveneens gebruik worden gemaakt van de subsidieregeling voor functieverandering. Bij deze regeling wordt de vermogensschade, het verschil tussen de agrarische waarde en de natuurwaarde, aan de initiatiefnemer uitgekeerd. Van bovengenoemde regeling kan enkel gebruik worden gemaakt als de betreffende gronden in het geldende natuurbeheerplan zijn aangemerkt als ‘om te vormen naar natuur’.

SNL en ANLb
De SNL (Subsidieregeling Natuur en Landschap) en de ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) vallen onder de beheersubsidies. Ze geven een bijdrage voor het beheer en de instandhouding van een natuurdoeltype (bos, heide, moeras e.d.) of ten behoeve van agrarisch natuurbeheer (botanisch hooiland, singels, knotbomen e.d.). Ook voor deze regelingen is het natuurbeheerplan leidend.

Landschap en Landgoed
Deze regeling van de provincie Gelderland biedt onder andere subsidiemogelijkheden voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan landschapselementen en de realisatie van nieuwe landschapselementen. Hierbij kunt u denken aan poelen, knotbomen, singels en heggen maar ook aan onderhoud aan monumentale lanen ouder dan 60 jaar. De maximale subsidie bedraagt 75% met een minimum van € 7.500,-. Stapeling van subsidies is niet toegestaan.

Meer informatie?

Heeft u vragen  over één van deze bovengenoemde regelingen dan kunt u vrijblijvend contact opnemen om uw situatie en mogelijkheden door te nemen.