Subsidies

Onderhoud van natuurschoon is een arbeidsintensieve en kostbare taak. Om deze waardevolle natuurgebieden of landschapselementen te behouden en waarnodig te versterken heeft het ministerie enkele subsidiemogelijkheden beschikbaar gesteld.

Op 1 januari 2010 is het nieuwe Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) in werking getreden. Dit stelsel volgt de voormalige PSAN op en biedt een vergoeding voor een effectief ecologisch beheer van agrarische gronden en landschapselementen. Tevens is op dezelfde datum het Subsidiestelselkwaliteitstimpuls Natuur en Landschap (SKNL) in werking getreden.

Deze regeling stelt gelden beschikbaar voor de inrichting van nieuwe natuurgebieden en de compensatie van het vermogensverlies dat optreedt door de functieverandering naar natuur.

Naar mobiele navigatie